Hvad omfatter projektet?

Reetableringen af Hertugernes Augustenborg er et enormt projekt, der både omfatter restaurering af de mange historiske bygninger og huse men også renovering af gader, torve, pladser og de grønne rum som f.eks. slotsparken og Augustenborg skov. For uderummene skal spille sammen med de historiske bygninger og underbygger deres arkitektoniske fremtræden for at fuldende helhedsindtrykket af Hertugernes Augustenborg.

Storegade collage

OBS: Denne illustration er blot en idéskitse og ikke et endeligt eller vedtaget forslag

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet omfattende analyser af Augustenborgs kulturmiljø og anbefalinger til de fremtidige tiltag. På baggrund af analyserne har Sønderborg Kommune foretaget en gennemgribende SAVE-registrering af samtlige af Augustenborgs bevaringsværdige huse. SAVE er en særlig metode til at registrere bygningers bevaringsværdi ved bl.a. at vurdere bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi samt originalitet og tilstand. Samtidig har Kommunen udarbejdet handleplaner for hver enkelt bygning i den historiske bydel.

Det er dog vigtigt at understrege, at det foreløbigt kun er planer, og at der ikke er truffet nogle endelige beslutninger endnu om de konkrete bygninger eller byrum. Først følger nemlig en vigtig proces, der bl.a. omfatter inddragelse af alle indbyggere i Augustenborg, turistanalyse, finansiering og fondsansøgning, udarbejdelse af en overordnet masterplan for hele projektet m.m.

Projektets tre zoner

Kort med zoner

Augustenborg by og opland er inddelt i tre zoner:

Zone 1 er den primære zone for genetableringen af Hertugernes Augustenborg. Fokus er på at skabe en unik og sammenhængende oplevelse af hertugfortællingen og det historiske Augustenborg i zonen, der er kulturmiljøets overordnede ramme.

Zone 2 rummer en stor koncentration af bevaringsværdige bygninger, der støtter op om den samlede forståelse for Augustenborgs udvikling samt underbygger kulturmiljøet i byen.

Zone 3 er den landskabszone, der dækker det omkringliggende landskab og landskabets samspil med byen. I Zone 3 åbnes blikket for, at hertugfortællingen rækker ud over Augustenborgs bygrænse.

hovedgade

Reetableringen tager altså udgangspunkt i zone 1, der dækker den vestlige del af Augustenborg – Hertugbyen, Slottet, Palæerne og Parken. Krydset mellem Banegårdsgade, Storegade og Kettingvej er arbejdsfeltets nordøstlige grænse. Det inkluderer mod nord Hertugtorvet, Bagergyden, og nordligst fanger feltet Augustenborgs gamle Hovedgård med den fredede lade. Omkring den gamle Slotspræstegård og mod vest indbefatter det bymæssige arbejdsfelt Palæerne og skulpturparken ved Augustiana, der leder videre ud i slotsparkens skovområde. Mod syd afgrænses feltet af bebyggelserne på Slotsallés sydside. Mod vest er Slotsparken og parkens forlængelse ud i skovområdet også inkluderet.

Augustenborgs historiske bystruktur er nøglen til reetableringen

 

Hertugernes Augustenborg har en typisk barok hovestruktur med en slotsakse og en række parallelforskudte forløb i forhold til slotsaksen:

hovedakse

Slotsaksen: Augustenborgs karakteristiske barokke hovedakse går gennem Slotsallé og danner arkitektonisk optakt til slottet for at fortsætte videre ud gennem parken. Tværaksen står tydeligst i slotsanlægget, hvor den går gennem opholdet mellem Staldgården og Hovedbygningen

Hovedaksens parallelforskudte forløb: Stien gennem slotsparken har dels en parallelsti tættere på kysten og dels en nord for. Storegade gentager Slotsallés forløb, og en del af gaden løber parallelt med hovedaksen. Her står en række gamle træer langs den en side af gaden, hvilket understreger paralleliteten og påminder os om den historiske samhørighed med Slotsallé. Palævej udgør en tredje allé. Alle de forskudte forløb signalerer, at man kulturhistorisk set er midt i hertugfortællingen.

Augustenborg slot
Collage, Louise Augustas Plads

OBS: Denne illustration er blot en idéskitse og ikke et endeligt eller vedtaget forslag

Tre B’er skaber sammenhæng

Genetableringen skal genskabe, tydeliggøre og understøtte Augustenborgs barokke struktur – primært ved hjælp af tre B’er: Bevaring af de historiske bygninger, Beplantning og Belægning.

Det er selvfølgelig afgørende, at vi bevarer og beskytter Augustenborgs værdifulde bygninger for eftertiden – men skal hertugbyen genetableres, er det ligeså vigtigt at skabe en helhed, der rækker ud over selve bygningerne.

F.eks. var Augustenborg i hertugtiden en grøn by, og det skal genskabes for at reetablere hertugbyen. Det kan f.eks. gøres med nyplantning af historiske alléer i gaderne og etablering af grønne haver mellem de to hovedstrøg, Slotsallé og Storegade. Byens pladser er også oplagte steder at genskabe byens grønne udtryk. Også belægningen vil få stor betydning for helheden. Vi kan f.eks. vælge belægningstyper, der indskriver sig i byens historiske kontekst som f.eks. brosten, chaussésten og slotsgrus. Med belægning kan vi skabe sammenhæng mellem byens bærende gader og markante pladser og markere stederne som noget særligt.

Hjørnet med Kettingvej
Silo på havnen

Forbindelsen til vandet

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal også styrke byens forbindelse til vandet – ikke kun ved kig, udsigter og adgang til fjorden, men også ved fortolkning eller genskabelse af historiske bassiner og damme i byen. Samtidig er havnen i Augustenborg naturligvis et vigtigt element i genetableringen af Hertugernes Augustenborg. Sideløbende med udviklingen i byen er der nedsat en havnegruppe, der arbejder med et udkast til den fremtidige udvikling af Augustenborg Havn.

Dét skal vi i gang med 

Selvom det ikke er endeligt besluttet endnu, er der en række projekter, der er essentielle for, at Hertugernes Augustenborg kan genskabes. Derfor vil projektet med stor sandsynlighed bl.a. omfatte:

 • Istandsættelse af Augustenborgs privatejede historiske bygninger
 • Istandsættelse af Augustenborgs centrale gader (Storegade og Slotsallé)
 • Genoprettelse de tre akser i Augustenborg skov
 • Etablering af barokke haveanlæg i slotsparken og i skulpturparken ved Augustiana
 • Istandsættelse af Lokalhistorisk arkiv Slotsallé 10a-10e (fredet ejendom)
 • Istandsættelse af badehusene
 • Istandsættelse af Hofrådens Hus
 • Renovering og istandsættelse af Jægerpladsen, Louise Augustas plads, Apotekertorvet, Ernst Günthers Plads og Hertugtorvet
 • Istandsættelse af Osbækvej og Holzstaffel
 • Etablering af den ”sydlige del” af Lillehavs stien samt romantisk sti mellem slotsparken og æbleplantagen
 • Udarbejdelse af en designmanual for Hertugbyen Augustenborg med byens farver, materialer, byrumsinventar, skilte m.m.
 • Arkitektkonkurrence 
 • Historiske formidlingsskilte centrale steder i byen.
 • Turistadgang til dele af Augustenborg Slot