Principper og tildelingsprocedure for permanente lokaler på Kasernen

Lokalerne på Kasernen er anvendelige til foreningsaktiviteter såsom møder, socialt samvær mm. Lokalerne er
forbundet via et ventilationsanlæg og er ikke lydisolerede. Derfor kan aktiviteter med højt lydniveau sætte begrænsninger for aktiviteter i tilstødende lokaler.

Principper
Tildeling af permanente foreningslokaler på Kasernen, vil bero på en samlet vurdering af aktiviteten og lokaleønskerne ud fra nedenstående principper:
• Lokalerne er fortrinsvis rettet mod kulturelle og folkeoplysende foreninger
• Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål og benyttelsen er forenelig med lokalets primære anvendelse
• Aktiviteten må ikke have privat eller kommerciel karakter
• Aktivitetens forenelighed med øvrige aktiviteter
• Aktivitetens behov for depotplads
• Aktivitetens mulighed for at dele lokalet/lokalerne
• Permanente lokaler tildeles som udgangspunkt for en 2årig periode, med mulighed for yderligere forlængelse

Tildelingsprocedure for permanente foreningslokaler

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab vurderer og tildeler lokaler til foreninger/aktører, der anmoder om
egne permanente lokaler, på baggrund af ovenstående gældende principper.

ANSØG OM ET PERMANENT LOKALE VIA DENNE FORMULAR