Bygningsintroduktion

Postkasse og post
Ved vagtbygningen er der monteret fælles postkasse, i en størrelse der gør det muligt at få leveret mindre pakker. Post fordeles i brevbakker, som er opstillet i lokale 334, på 3. sal. Ønske om brevpakke sendes til
forvaltningen.

Åbningstid
Almindelig åbningstid i hverdage ca. kl. 07.30-20.00

Alarm
Når lokaler bookes igennem vores bookingportal mindst 5 dage før brugen, vil alarmen automatisk justeres. Ved utilsigtet igangsættelse af alarm, SKAL Kontrolcentralens kontaktes på vagttelefon – 70 20 90 57.
Kontaktnummer er anført på udleveret nøglechip. Ved igangsættelse af utilsigtet alarm, vil foreningen få tilsendt faktura for udrykning.

Benyttelse af lokaler
Lokalerne på Kasernen er godkendt som kontorlokaler. Det er derfor IKKE tilladt at bruge eks. ilt og/ eller gas i lokalerne.

Fejl og mangler
Indmeldelse af fejl/mangler sker via indmelder-app ”DBD-Indmelder”. Akutte fejl og skader indberettes til vagtnummer: 88 72 47 84.

Nøglebrikker
Ejendomsservice udleverer nøglebrikker. Disse kan bestilles via DBD-Indmelder app. Det er foreningen der kvitterer for nøglebrikker og ikke de enkelte medlemmer.

Pladskapacitet
Det enkelte foreningslokales pladskapacitet fremgår af vores bookingportal. Foreningslokalerne kan som udgangspunkt rumme 20 personer.

Depot
Der forefindes opbevaringsskabe til fri afbenyttelse på 3. sal i depotrummet. For benyttelse og aflåsning medbringes egen hængelås. Opbevaring sker på eget ansvar.
Ved brug påsættes label på skab med foreningsnavn og kontaktperson. Hver forening kan maksimalt råde over et skab.

Ventilation og varme
Hvert lokale er individuelt styret ift. ventilation. Ventilation og varme hænger sammen med de bookinger der fremgår af det kommunale bookingsystem. Foreningernes permanente lokaler fremgår ikke af vores
bookingportal, hvorfor den enkelte forening selv er ansvarlig for at indberette brugen af lokalerne til Per Frank via DBD-Indmelder.

Belysning
Belysning i de enkelte lokaler tændes og slukker automatisk.

Elevator
Elevatoren er kodet således at der er fri adgang til etagerne 1-5. etage i dagtimerne ca. 07.30-22.30.

Ophæng
Det er ikke tilladt at klæbe materialer på vægge og døre, da det ødelægger malingen.

Skilte til lokaler
Foreninger med permanent tildelte lokaler, har lov at ophænge egne producerede skilte i skilteholdere. For hjælp til udarbejdelse af skilte med foreningsnavn, forefindes skabelon til fri afbenyttelse. Kontakt forvaltningen for fremsendelse.

Opslagstavler
Der er monteret opslagstavler på de enkelte etager, til fri afbenyttelse. Foreninger er selv ansvarlige for at
nedtage materialer igen.

Brandstrategi
I forbindelse med brand er der slangevindere på hver etage. Ved brand, følges instruktionerne fra højtalerne i bygningen. Der er nød- og panikbelysning. Flugtvejsskiltene følges.
Foreninger tager selv kontakt til brand og redning hvis de ønsker at gennemføre en brandøvelse. Ved vagtbygningen er der placeret en hjertestarter.

Rengøring
Der rengøres i hvert lokale én gang dagligt. Én gang om ugen er der grundig rengøring af inventar og én gang om ugen er der grundig rengøring af gulve. Toiletterne rengøres dagligt. Foreninger der benytter lokaler har selv pligt til at forlade lokalerne i opryddet tilstand og bortskaffe affald.

Lukkedage
Kasernen er åben alle hverdage man-fredag, bortset fra uge 7, hele juli, uge 42 samt dagene mellem jul og nytår.
Finder jeres booking sted i lukkeperioder, skal en nøglechip bestilles hos Kultur, Idræt og Fritid.
Kontakt afdelingen senest en uges tid før din booking for at aftale nærmere enten via mail
fritid@sonderborg.dk eller telefon 8872 4212.

Hjertestarter
Der er opsat hjertestarter ved vagtbygningen, som er registreret ved Trygfonden.

Renovation
Der er skraldecontainere i bygningen tættest på sygehuset. Disse kan anvendes til sortering og bortskaffelse af affald. Kode til hængelås kan udleveres ved Drift og Service – pefa@sonderborg.dk.

Køkken og spisestue
Køkkenet kan ifm. foreningsaktiviteter bookes via vores bookingportal. Adgang kræver nøglebrik. Ved brug af køkkenet er brugeren selv ansvarlig for at efterlade køkken samt spisestue i rengjort stand,
ligeledes tømme opvaskemaskine efter endt brug. I køkkenet er der affaldsbeholdere til restaffald som tømmes af rengøring. Bortskaffelse af andet affald end
restaffald kan ske i containere ved træskurene tættest på sygehuset. Foreninger er selv ansvarlige for korrekt bortskaffelse af affald.
Køkkenet kan udelukkende bookes af foreninger med permanente lokaler eller foreninger med sæsonbooking.

Retningslinjer for Kasernen
• Lokaler skal afleveres i opryddet stand.
• For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der er tilgængeligt i lokalet, hvis dette er aftalt.
• Der må ikke ophænges sedler/ flyers/ plakater på døre eller vægge. Der er opsat opslagstavler i huset som kan benyttes til dette formål.
• Der må ikke opstilles møbler eller monteres diverse udstyr på vægge eller lignende uden foregående skriftlig aftale. Al materiale/ udstyr mv. der opstilles i de lånte/ permanent tildelte lokaler er på eget
ansvar.
• Foreningslokalerne er åbne fra 08.00-22.00 i hverdagene.
• Alle lokaler er omfattet af Sønderborg Kommunes rygeregler.
• Øl, vin og spiritus må ikke forhandles eller indtages i de lånte lokaler og anlæg uden særlig tilladelse. Tilladelse skal gives af forvaltningen. Herudover skal låner selv sørge for at indhente eventuel
nødvendig spiritusbevilling ved politiet.
• Der må ikke medbringes kæledyr.

Misligholdelse – Udelukkelse
Forvaltningen har kompetencen til at udelukke lånere, såfremt disse har gjort sig skyldige i misbrug, aftalebrud m.v.

Erstatning
Forvaltningen fastsætter eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren i forbindelse med det enkelte udlån. Dog kan forvaltningen træffe beslutning om visse erstatningskrav (større, af principiel karakter el. lign.).
Eventuel erstatning opkræves af forvaltningen.
Spørgsmål vedr. bookinger / kontakt til forvaltningen
Sønderborg Kommune
Kultur, Idræt og Fritid
Rådhuset, Rådhustorvet 10, st. 6400 Sønderborg
88 72 42 12 eller fritid@sonderborg.dk