Naturpark Nordals

Sønderborg Kommune vil gerne invitere dig på en oplevelsestur i Naturpark Nordals.
Nordals er et unikt hjørne af Danmark, som altid har været præget af initiativrigdom og menneskelig aktivitet, og du vil finde spor i landskabet fra stenalderen til middelalderen og fra hertugdømmernes tid til den rivende industrielle udvikling.
Som baggrund for alle disse fortællinger ligger en natur med søer, skove, marker og smukke kystlinjer med alt, hvad dette indebærer af muligheder for oplevelser i naturen.

Naturpark Nordals byder på masser af naturoplevelser. Søerne, skovene og bondelandskabet med levende hegn er grundstenen i fortællingen.

Naturpark Nordals dækker et område på 1656 hektar med varieret natur –  nor og vige i kontakt med havet, flere ferskvandssøer og to skove: den privatejede Brandsbøl Skov og den nyetablerede statsskov, Oksbøl Skov.

Naturparken er præget af den seneste istid, som efterlod et kuperet landskab med bakker og lange fjordarme. Men også befolkningen har siden påvirket landskabet. Spor i landskabet fortæller historien fra stenalderen, over hertugtiden til nutidens landbrug og industri. I mosaikken af landskabselementer indretter naturen sig med små og store oaser og et rigt plante- og dyreliv.

Naturpark Nordals

Det kan du opleve i Naturpark Nordals

Istidslandskaber

Naturparkens landskab er præget af den sidste istids
gletsjere. Man kan opleve to store øst-vestgående tunneldale, som smeltevandet har formet. Den ene udgøres af Nordborg Sø og dalen omkring Nordborg Bæk, mens den anden udgøres af fjordarmen med Stegsvig, Farresdam, Dyvig, Oldenor, Mjelsvig, Mjels Sø og Bundsø. På tværs forbindes de af en mindre smeltevandsdal i nord-sydgående retning langs Gammeldam under Nordborgvej, forbi Luffes Plads og videre mod Nordborg Slot.

Jordartkort
Naturlandskabkort

Strandenge, overdrev og moser

Naturparken rummer både store og små arealer med naturligt hjemmehørende plantesamfund.

Langs de salte, fugtige og lysåbne kyster er der strandenge – fx ved Lønsømade og Farresdam – med stor variation af planter. Engene er vigtige levesteder for fugle som engpiber, gul vipstjert, lærke og vibe.

I naturparken er der store og små overdrev i det stejle terræn langs søerne og kysterne og i randarealerne ved strandenge og enge. Overdrevene er levested for mange sjældne planter, dyr og insekter. 

Mosearealerne er værdifulde som yngle- og rasteområder for mange vandfugle. I naturparken er der stadig enkelte moser, hvor der findes forskellige arter af spagnummosser.

Søer

Oldenor, Mjels Sø og Bundsø er genoprettede søer, som er værdifulde levesteder for ynglende hav- og søfugle samt fisk. 

Nordborg Sø har i mange år modtaget spildevand fra byen, men har i dag gennemgået en restaurering.

Mjels sø
Pige i træ

Skove

Oksbøl Skov er en nyplantet løvskov på 120 hektar. Eg og bøg er fremherskende træarter, mens der i skovbrynet er plantet småtræer og buske som tjørn, røn og fuglekirsebær.

I naturparken er der mange arealer på skrænter ned mod sø og hav med naturskov og krat. Arealerne er nogle af de vigtigste arealer i forvaltningen af truet natur.

Dyr

Ifølge Danmarks Miljøportal er der registreret mere end 350 forskellige arter af planter og dyr i naturparken.

Blandt andet flere end 150 fuglearter: isfuglen yngler ved Mjels Sø, havørnen flyver dagligt over søerne, og skarven har etableret en mindre koloni i træer i den østlige del af Bundsø. Flere steder ses fiskehejre og vandrikse. Andre ynglefugle er havterne, fjordterne, strandskade, knopsvane, engpiber, vibe, gul vipstjert og tinksmed.

I naturparken kan du også spotte snogen, stålormen, samt mark- og skovfirbenet. Naturparken er levested for otte forskellige padder: løvfrøen, butsnudet frø, stor vandsalamander, lille vandsalamander, skrubtudse, spidssnudet frø og løgfrø.

I de seneste år er der registreret mindst syv forskellige flagermus. Desuden er der almindelige pattedyr som ræv, grævling, hare og rådyr og skovmår. Kigger du ud over havet, kan du jævnligt se marsvin, spættet sæl og gråsæl.

Sort sol ved Mjels Sø
Dysse

Oldtidslevn

Løsfund og adskillige gravhøje i området vidner om, at området har været beboet i både stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Ved Farresdam, Dyvig og Mjels Vig bekræfter stednavne, gravfund og løsfundne genstande, at området også var velbesøgt i vikingetiden.

Middelalderlevn

Nordborg By blev formentlig anlagt i år 1150. Nordborg Slot er brændt ned to gange. De nuværende, arkitekttegnede bygninger er fra 1910, hvor Sønderjylland var en del af det tyske rige (frem til Genforeningen i 1920).

I landsbyerne er der mange bevaringsværdige bygninger, hvoraf enkelte kan føres tilbage til middelalderen. I Mjels ligger en af landets ældst kendte herregårde, Mjelsgård. 

Kanoner på Historiecenter Dybbøl Banke
Oplevelsesparken Universe

Bygninger fra nyere tid

Der er flere bevarede bindingsværk i naturparkens landsbyer. I landsbyen Holm lige nord for naturparken ligger den historiske kroggård, Jollmands Gård.

I Oksbøl er der spor efter den tidligere amtsjernbane, E Kleinbahn, og den gamle stationsbygning.

Øvrige naturaktiviteter

Der er mange steder, hvor man kan sætte mindre både, joller, kajakker og kanoer i vandet.

Ved Dyvig Bådelaugs lystbådehavn er der legeplads og indkøbsmuligheder. Ved Dyvig Bro udlejes lystbåde og cykler. Man kommer frem til den private Mjelsvig Havn ved indsejlingen gennem Stegsvig.

Der er fine muligheder for vandreture i hele naturparkens område. Her kan du i eget tempo og på egen hånd opleve  mange landskabs- og naturtyper og kulturhistoriske værdier. Vandreruten Alsstien er 65 km lang og følger den alsiske kyst.

Nordals byder på gode cykelmuligheder i et varieret terræn. Sønderborg Kommune har forslag til to ruter på ca. 27 km hver, der omfatter naturparken. Cykelruten ”Sø- og fjordlandskabet” omfatter Oksbøl Skov, Brandsbøl Skov og Nordborg, mens cykelruten ”Nordkysten på Als” omfatter Nordborg Sø, Langesø og Lavensby.

Rideruten Als er 100 km lang, hvoraf 30-40 km er på
markveje af grus.

Sønderborg Skøjtebane