Sønderborg - Danmarks VILDESTE Kommune

Sønderborg Kommune er en del af Miljøministeriets konkurrence om at blive ”Danmarks vildeste kommune” og vil skabe en rigere og vildere natur samt større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet.

Læs mere om konkurrencen på Miljøstyrelsens hjemmesideLæs Sønderborg Kommunes Naturpolitik

Sønderborg Kommunes vilde projekter

Overdrev ved Dybbøl Mølle

Historisk overdrev ved Dybbøl Mølle

Omkring Dybbøl Mølle findes der mange arealer, som kun har bestået af græs i mere end 100 år. Arealerne er derved meget gamle biologiske overdrev med høj potentiale for høj biodiversitet.

Gennem mange årtier har man klippet græsset og lavet områder uden græs. Det gavner både dyr og planter og skaber mere variation.

På udvalgte arealer skaber man nu områder med kreaturgræsning og høslæt, hvilket betyder, at græsset kun slås 1-2 gange om året og herefter bliver fjernet, hvorved der årligt fjernes nærringstoffer fra arealet. Derudover omlægges store arealer fra landbrug til græs, så overdrevsvegetationen fra de gamle skanser og græsarealer kan spredes yderligere.

Udbygningen af overdrevet giver dermed en høj naturkvalitet og en mangfoldig biodiversitet.

Kær Vestermark

Genintroduktion af klokkefrø

I området ved Kær Vestermark vil vi gerne genintroducere klokkefrøen, hvor der vandhuller i nær afstand.

Klokkefrøen var tidligere en almindelig padde i store dele af landet, som forsvandt fra Als i 1930’erne. I dag findes klokkefrøen kun på øer med vedvarende græs og rene vandhuller i det sydfynske øhav.

For at kunne lykkes med genintroduktionen af klokkefrøen til området ved Kær Vestermark vil udvalgte vandhuller blive oprenset, vandområder udvides og bunden hæves i dybe huller med afgravet ler. De nye vandhuller vil i løbet af få år blive koloniseret af vandplanter og brink/sumpvegetation fra frø fra omkringliggende vandhuller.

Vandhullernes nye design vil være til gavn for alle paddearter i området (Løvfrø, Butsnudet frø, Spidssnudet frø, Skrubtudse, Stor Vandsalamander, Lille Vandsalamander samt den nye art Klokkefrø).

Biologisk korridor på Sakselund naturområde

Området ved Saksenlund består i dag af flere naturtyper i en mosaik med dyrkede marker. Store dele af disse naturområder og marker vil man omlægge til fordel for biodiversiteten.

Ved Sakselund vil man lave en naturskov og en mosaik af eng, mose og vandhuller, hvor igennem man laver en biologisk korridor.

Naturskoven dannes ved at lade skoven brede sig, når de vilde skovfrø sår sig selv, og ved at lade arealet være afgræsset i en periode for at planter og frø trampes ned i jorden.

I området med eng, mose og vandhuller udvides arealet ved at lade frø fra naboarealerne kolonisere arealer, som i dag er dyrkede flader. Det unikke ved projektet er, at der indføres helårsafgræsning uden tilskudsfodring, som giver optimale betingelser for blomsterplanter og de insekter og dyr, som lever der.

Våd korridor og naturvenlig drift ved Bredbæk

Ved Bredbæk skabes en våd korridor ved at erstatte den nuværende afklipning af vandplanter til en metode, hvor planter fjernes med rod i en strømrende. Derved renser vandløbet sig selv for lette partikler, og der vil komme en mere fast bund til gavn for dyrelivet. Det løsnede bundsediment samles i nye sandfang, som etableres på strækningen.

Ved en strømrende kan man fremme de ægte vandplanter og nedsætte mængden af de stive sumpplanter ude i vandløbet. Samtidig plantes der rødel langs bredden, som danner skygge, som yderligere nedsætter plantevæksten i vandløbet.

Akut indsats for den udryddelsestruede Løgfrø

Løgfrø var tidligere en almindelig padde i store dele af landet. I Sønderborg-området  er der kun ganske få dyr tilbage omkring Mjels Mark og muligvis få andre lokaliteter på Nordals.

Løgfrøen, som i store dele af året lever nedgravet i jorden, er sårbar overfor landbruget, og er afhængig af lysåbne græsarealer. 

For at forbedre Løgfrøens levevilkår udvides arealet med vedvarende græs og få helårsafgræsning med kreaturer på Mjels Mark. Dele af plantagen med bøg fældes for at skabe mere lys til vandhullerne, og ved det nordlige vandhul ændres brinkanlægget med overvintringsområder.

Der skabes en spændende formidlingstavle om arten med lydeffekter på stedet.

Sådan bliver du mere vild i din have

Høslæt

Høslæt

Vælg et område i haven, hvor du lader græsset gro. Slå det en til to gange om året, gerne med en le. Husk at fjerne græsset.

Ved denne metode giver du  hjemmehørende planter mulighed for at vokse og får bedre levevilkår for fugle og insekter.

Kvashegn

Kvashegn og bunker

Tag dine grene, blade og kviste og læg i en dynge eller stabl dem op som et hegn med stolper.
Et kvashegn eller -bunke skaber mere biodiversitet i sin have, da insekter og dyr elsker at leve i dem.

Træstamme

Døde træer og grene

Lad være med at fjerne døde træer og nedfaldne grene og placer det gerne i solen.

Dødt træ er et kæmpe biotopisk paradis for rigtigt meget liv, især for svampe og insekter.

Stendige

Jord og stendiger

Lav jordbunker (gerne sandet), blottet jord eller stenbunker i haven, gerne i et område med sol.

Krybdyr og insekter nyder nemlig områder med jord eller sten, som får en højere temperatur.

Vandhul

Havedam og vandhuller

Grav en havedam eller et vandhul med en stor spand i haven, gerne med sand i bunden, vandplanter, store sten over vandkanten og uden stejle kanter. Har du ikke plads, så sæt et vandfad op.

Vandhuller giver gode livsbetingelser til mange insekter og padder og skaber mere liv, når fugle og andre smådyr kommer for at drikke.

Redekasse

Redekasser

Byg eller køb en redekasse til fugle og sæt den op i haven på et træ eller langs væggen.

Vær opmærksom på, at forskellige fuglearter har forskellige krav til størrelse af kasse, hul og placering.

Det vilde projektkort

På det vilde projektkort kan du se de vilde biodiversitetsprojekter i Sønderborg kommune.

Grønt symbol til det vilde projektkort = Kommunens projekter

Lilla symbol til det vilde projektkort = Institutioner og virksomheders projekter

Rød symbol til det vilde projekt kort = Borgernes egne vilde projekter

Indsend dit vilde projekt

Kunne du/i tænke jer at få jeres vilde projekt på kortet, så udfyld formularen herunder. Navn og e-mail vil ikke blive oplyst på hjemmesiden/kortet.

  Naturbegivenheder

  Loading begivenheder

  List of begivenheder

  Tour de Syd – Syddanmarks største cykelfest

  29. maj 2022

  Når Tour de France den 3. juli 2022 sender feltet af stjerneryttere afsted på løbets 3. etape, går ruten ned…

  Tour de France i Sønderborg

  Tour de France 2022 i Sønderborg

  3. juli 2022

  Tour de France kommer til Sønderborg i 2022! Læs alt om den store begivenhed her: etapen, målområdet, information for turister…

  + Eksporter begivenheder

   Sådan bliver Sønderborg Kommune mere vild

  1 – Væk med næringsstofferne

  På mere end 42 ha. af kommunens egne arealer opsamles al afklippet materiale for at fjerne næringsstofferne. 

  Kær Vestermark er et tidligere militært øvelsesterræn, der nu er fredet og som er under omdannelse til landets eneste Center for Verdensmål, hvor verdensmål bliver til hverdagsmål. De 134 ha. natur er vores demonstratorium, hvor vi arbejder med at skabe større biodiversitet.

  2 – Vild med Vilje

  På tre udvalgte græsområder i Sønderborg og Guderup bliver driften i samarbejde med foreningen Vild med Vilje omlagt og her bliver eksperimenteret med mosaikklip, felter med opkradset jord, afgræsning, kvasbunker til udvikling af faunadiversitet mm.

  3 – Grønne korridorer

  I Sønderborg-området er meget af naturen brugt til landbrug, hvor der er langt mellem insekter og dyrs levesteder. 

  Byrådet har besluttet et midlertidigt stop for salg af kommunale arealer, der ikke er udlagt til byggegrunde eller erhverv, så man kan vurdere, hvilke arealer kan indgå i arbejdet med at genskabe mere og vildere natur.

  I kommuneplanens ”grønne Danmarkskort” har man registreret potentielle grønne områder/korridorer, så man i samarbejde med landbrugsorganisationerne kan få flere grønne områder i landskabet.

  v

  4 – Information til alle

  For at gøre Sønderborgs natur vildere, så er det vigtigt, at både borgere, foreninger og virksomheder bliver informeret om indsatserne. Der skal skabes en forståelse for, hvad vild natur er og hvordan den bliver skabt. Vi skal løbende fortælle om fremdriften og opmuntre til, at alle kan være med til at gøre Sønderborg kommune vildere. Der vil i projektperioden være en vildere historie hver måned.